Over de Ferguson

Geschiedenis

Op 22 februari 2020 is het boek over de geschiedenis van Scouting Ferguson gepresenteerd in ons groepshuis De Clan. Hieronder tref je een verkorte versie aan van de groepsgeschiedenis. Het boek over de geschiedenis van de groep is te koop in de webshop van de groep.

Oprichting en oprichter

Uit bronnenonderzoek blijkt dat de oprichtingsdatum 13 augustus 1918 is. Het bestuur van de padvinders van de Haagse Christelijke Jonge Mannen Vereeniging (C.J.M.V.) besluit in 1918 een vierde troep in het leven te roepen en Johannes Jurriën Buitendijk wordt gevraagd deze troep te leiden. Daarmee is hij de eerste hopman van de groep. De kleur van de das van Troep IV was wit, net als van de meeste Haagse CJMV-troepen.

Buitendijk is geboren in Den Haag op 16 juni 1898. Op 25 september 1925 trouwt hij met Johanna Cornelia Zaneveld; samen krijgen zij drie kinderen: Cornelis Dirk (1926), Johan Jurriën (1929) en Dirk Petrus Marius Johan (1934). In het dagelijkse leven is hij medewerker van het Gemeentelijk Energiebedrijf en later bij de Sociale Dienst van de gemeente Den Haag.

Buitendijk is een rasechte padvinder. Hij is zeer actief in de Haagse padvinderij en later ook op lokaal en landelijk niveau. Tussen 1928 en 1941 is hij voorzitter van de Haagse CJMV-padvinderij en is hij zeer nauw betrokken bij de oprichting van de landelijke Nederlandsche Christelijke Vereeniging van Padvinders (N.C.V.P.) in 1935. Op de wereldjamboree van 1937 in Vogelenzang is hij assistent-fouragemeester voor gehele kamp. Verder neemt Buitendijk deel aan de jamborees van (waarschijnlijk) 1929 (Denemarken), 1951 (Oostenrijk) en 1957 (Engeland). Direct na de 2e Wereldoorlog is hij samen met de voorzitter van de NCVP, dominee W.M.A. Kalkman, betrokken bij de aansluiting van de NCVP bij de Vereeniging “De Nederlandsche Padvinders” (N.V.P.). Daarna is hij districtscommissaris in Den Haag en assistent-hoofdkwartiercommissaris voor de christelijke padvindersgroepen in de NPV.

Op 1 december 1942 wordt hij benoemd als Lid van Verdienste van de Haagse CJMV. Op 23 april 1954 ontvangt Buitendijk voor zijn uitzonderlijke verdiensten voor de padvinderij de Zilveren Vlaamse Gaai en op 4 september 1956 wordt hij bij Koninklijk Besluit 9 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Johannes Jurrien Buitendijk overlijdt op 5 februari 1966 op 67-jarige leeftijd. Hij wordt onder grote belangstelling begraven op begraafplaats Westduin in het familiegraf.

Groepsnaam en naamgever

Scouting Ferguson draagt de naam van dominee Cornelis Ferguson. Hij is geboren op 4 oktober 1879 op Curaçao. Hij studeert theologie aan de Universiteit van Utrecht en vertrekt dan naar Nederlands-Indië (de huidige Republiek Indonesië) om daar theologisch docent aan de nieuwe Kweekschool Kaloewetoe te worden. In juli 1922 is zijn gezondheid zodanig dat hij moet terugkeren naar Nederland. Op 3 oktober 1926 komt hij vanuit Durgerdam (bij Amsterdam) naar Den Haag om daar de eerste predikant te worden van de wijk waar nu de Bethlehemkerk staat (hoek Laan van Meerdervoort en Azaleastraat). Hij had de bijzondere opdracht om zich te wijden aan het jeugdwerk onder de protestantse jongeren in Den Haag.

Ferguson laat er geen gras over groeien, want al op 14 oktober 1926 wordt hij in het verenigingsgebouw van de CJMV aan de Prinsegracht 4, door hopman Janson geïnstalleerd als Directeur der Haagsche CJMV. Op 17 februari 1927 wordt Ferguson geïnstalleerd als “Hopman in Algemeenen Dienst” voor de CJMV-padvinderij in Den Haag; in die tijd heel moedig. Hij was de eerste dominee die in padvindersuniform (met korte broek!) de kansel betrad. Hij is de eerste voorzitter van de in 1927 opgerichte landelijke vereniging van CJMV-troepen, in 1935 omgezet in de NCVP, waartoe ook Scouting Ferguson behoorde. Hij is een veelgevraagd spreker en is voorzitter of lid van vele commissies en redacties. Hij is gekend en gewaardeerd tot in toenmalige regeringskringen in Den Haag. Op 30 augustus 1933 wordt hij door koningin Wilhelmina benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1933 is Ferguson ernstig ziek en ondergaat diverse behandelingen. Op dinsdag 30 oktober 1934 is hij op 55-jarige leeftijd in Den Haag overleden. Het graf van dominee Cornelis Ferguson bevindt zich nog steeds op begraafplaats Oud Eik en Duinen te Den Haag.

Naamsveranderingen

Scouting Ferguson is opgericht als Troep IV van de Haagse CJMV-padvinderij. In 1928 gaat de CJMV-padvinderij een samenwerking aan met de NPV en de naam verandert in Haagsche Groep 10 der NPV. Om vervolgens in 1935 (op 1 november) de naam van de bekende dominee Cornelis Ferguson aan te nemen. Dat is met goedkeuring van zijn weduwe, mevrouw Ferguson-Jens. Met de nieuwe naam is door mevrouw Ferguson-Jens aan de groep ook de unieke toestemming gegeven het familiewapen, de clankleuren (tartan) en alles wat daarmee samenhangt te voeren. Zij wilde dat recht maar aan één padvindersgroep geven om de naam Ferguson in de padvinderij te laten voortleven. De naam van de groep luidt vanaf dat moment: ds. Ferguson Padvindersgroep, Groep 10 der NPV. Sinds 2015 is de officiële naam van de groep: Scouting Ferguson.

Tartan en crest

De groepsdas van Scouting Ferguson is een Schotse ruit: een tartan. Elke Schotse familie (clan) heeft eigen kleuren die terug te vinden zijn in de tartan. De groepsdas is uitgevoerd in de originele kleuren van de clan Ferguson: een combinatie van donkergroen, donkerblauw, wit, zwart en helderrood.

Als beeldmerk gebruikt Scouting Ferguson de crest van de clan Ferguson. De crest bestaat uit het helmteken (een distel met daarop een bij) op een rode hoed afgezet met hermelijn, dat alles geheel omzoomd door een riem met onderaan de gesp. In de band van de riem het devies, geheel naar Schotse traditie.

Onderdelen en speltakken in de groep

Het begint op 13 augustus 1918 als Troep IV der CJMV-padvinders met een verkennerstroep onder leiding van Buitendijk. De voortrekkersstam De Nachtuilen wordt opgericht op 12 maart 1921 onder leiding van W.A. Miebies en is onderdeel van Troep IV. Daarna breidt de groep zich in februari 1922 uit met een welpenhorde onder leiding van N. van Biezen. In februari 1928 wordt een Groepscomité aangesteld, bestaand uit de heren W. Kalis, W. den Outer, W.C.A. Riemvis en F.J. de Haas. En zo blijft de groep tot begin 1973 uit deze onderdelen bestaan. Meisjes waren niet toegestaan en elke padvindersgroep mocht niet meer dan één horde, één troep en één stam hebben.

Nederland wordt in mei 1940 bezet door Nazi-Duitsland. Padvindersactiviteiten gaan eigenlijk min of meer gewoon door. Achter de schermen probeert de Nationale Jeugdstorm andere jeugdorganisaties over te halen op te gaan in één grote jeugdbeweging. De vier Nederlandse padvindersorganisaties wijzen alle voorstellen in die richting resoluut af. Op 2 april 1941 verbiedt de Duitse bezetter alle padvindersactiviteiten en -groepen. Groepshuizen, materiaal en uniformen worden in beslag genomen of moeten worden ingeleverd; de vooraanstaande leden van de landelijke padvindersorganisaties worden gevangen gezet. De groepsleider van toen, hopman Lodewijk Brus, weet het groepsmateriaal veilig te stellen voordat het in beslag genomen wordt. Met de bezetting van Nederland ontstaat ook verzet. Het is zeker dat drie (oud-)leden van de groep in het verzet hebben gezeten. Het zijn oûbaas Cor Wolzak en zijn zoon Kees Wolzak en ook Rein Renkema. Twee van hen hebben dat met hun leven moeten bekopen. Kijk voor de verhalen daarover op www.vrijheid.scouting.nl.

Na de Tweede Wereldoorlog is de padvinderij ongekend populair. In mei 1945 herleeft de Fergusongroep (Groep 10) met 40 verkenners. Het ledenaantal neemt toe, zodat al gauw in oktober datzelfde jaar Groep 64 wordt opgericht onder de naam Ferguson II. Op 1 januari 1946 wordt zelfs Ferguson III opgericht, groep 85. Al in de jaren 50 worden de groepen 64 en 85 samengevoegd en gaan verder als groep 64, Ferguson II. Op 24 oktober 1966 wordt groep 64 opgeheven en gaan de groepen 10 en 64 weer samen tot één Fergusongroep, groep 10.

Op 12 oktober 1961 wordt bij notariële akte een groepsstichting opgericht voor het verkrijgen van een rechtspersoon. De stichting is toen vertegenwoordigd door hopman Fred Regeer (groepsleider), de heren N.W.J. van Biezen, C. Tigges, J.W. Roos en hopman L.G. Brus (groepscomité). De naam van de stichting is: “Stichting tot behartiging der materiële belangen van de Ds. Fergusongroep, groep 10 der NPV”.

Op 21 maart 1973 start een woensdagmiddaghorde. In mei 1973 kiest de zaterdaghorde de naam “Kilkerran” en de woensdagmiddaghorde de naam “Galloway”. Door de fusie van de vier scoutingorganisaties in Nederland tot Scouting Nederland kunnen ook meisjes lid worden van de groep. De kabouterkring start op 1 september 1973 onder naam “Muurbloem”. Het padvindstersvendel wordt opgericht op 8 februari 1975 met de naam “The Sunflower”. Op 1 januari 1980 worden de rowans en sherpa’s opgericht als “Adam en Eva” en dit onderdeel wordt weer opgeheven op 1 september 1982. Daarvoor in de plaats wordt de stam heropgericht met de naam “Cobra”. Een jaar later (september 1983) wordt de rowan-sherpa-afdeling weer opgericht en wordt de naam “Paradijsvogels” gekozen. De Gallowayhorde wordt opgeheven in september 1984. De Bevers (met onderdeelnaam “Duinknagertjes”) worden op 1 maart 1986 gestart. De “Clanbar” start op 1 september 1998; dat is een groep niet-direct-leidinggevenden en die zich verdienstelijk maken voor de groep.

Groepsblad

Het groepsblad wordt sinds 1961 onafgebroken uitgegeven onder de naam FergusonPost. Sinds enkele jaren wordt ook een digitale versie ervan gepubliceerd op de website van de groep.

Clan Ferguson

De Fergusonclan woonde verspreid over heel Schotland. Er bestaan meerdere takken, die waarschijnlijk niet allemaal van dezelfde Fergus afstammen. In het westen beweren veel clanleden dat ze nazaten zijn van Fergus Mor, zoon van Erc. Deze duistere figuur was een stamleider van de oude Scoti, die in de vroege 6e eeuw het koninkrijk Dalriada stichtten. Volgens sommigen zou hij de Schotse kroningssteen Stone of Destiny (steen van het lot) uit Ierland hebben meegebracht.

Een andere populaire theorie suggereert dat de clan afstamde van een 12e-eeuwse prins van Galloway die ook Fergus heette. Hoewel hij de abdij van Dundrennan gesticht had, was zijn reputatie niet al te best, omdat hij zo vaak rebelleerde tegen Malcolm the Maiden (Malcolm IV).

De oudst bekende tak van de clan is Ferguson van Kilkerran uit Ayrshire. Ze verwierven hun landerijen waarschiinlijk in de 12e eeuw. John, zoon van Fergus, tekende rond 1314 een oorkonde voor Eduard Bruce en Fergus, zoon van Fergus, kreeg landerijen in Ayrshire van Eduards broer. John Ferguson van Kilkerran, die in een document uit 1464 genoemd werd, zou van beide af kunnen stammen. Tijdens de burgeroorlog steunden de Kilkerrans de rovalisten en in de eeuw daarna verwierven ze meerdere hoge ambtelijke functies. Sir John Ferguson werd in 1703 een van de baronnen van Nova Scotia in Canada en in 1735 rechter voor het Hooggerechtshof. Zijn nazaat Sir Charles, de zevende baronet, maakte zich verdienstelijk als militair, voordat hij gouverneur-generaal van Nieuw-Zeeland werd.

Verder naar het noorden domineerden vooral de Fergusons van Dunfallandy. Ze kwamen uit Atholl en ontleenden hun naam aan landerijen nabij Pitlochry. In de Act of Suppression (1587) werden Fergusons genoemd en tijdens de jacobitische opstanden kwam de familie weer in aanvaring met de Engelse autoriteiten. In Dumfriesshire waren de Fergusons van Craigdarroch de belangrijkste tak. Hun stamboom ging terug tot de tijd van David II (1329-1371). In Aberdeenshire overheersten de Fergusons van Kinmundy, Baddifurrow en Pitfour.

De clan heeft enkele memorabele figuren voortgebracht. Robert Ferguson (1637- 1714) werd de samenzweerder’ genoemd vanwege zijn samenzvvering tegen de Stuarts. Adam Ferguson (1723-1816) diende aanvankelijk de Zwarte Wacht, maar maakte later naam als filosoof en historicus. De meest gevierde was Robert Ferguson (1750-1774), de tragische jonge dichter. Hij lanceerde de mode om in de Schotse taal te dichten en was een belangrijke inspiratiebron voor dichter Robert Burns. Hij schreef over Edinburgh, zijn geboortestad en in zijn beroemdste gedicht gaf hij haar de bijnaam Auld Reekie (stinkend oudje). Toen hij 24 was werd hij getroffen door een diep religieuze melancholie en stierf in een gesticht.

Tradities

Terugkerende activiteiten en gebruiken

Elke scoutinggroep heeft regelmatig terugkerende programma’s en activiteiten en vaste gebruiken of tradities. Hieronder vindt een overzicht van deze activiteiten en gebruiken.

Januari
Nieuwjaarsmaaltijd 
Traditioneel is dit de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar en deze wordt meestal op de tweede zaterdag van het nieuwe jaar gehouden. De zaterdag middag wordt besteed aan een groepsspel en de middag wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.

April

Duinenmars 
Een wandelmanifestatie in de Duinen bij Den Haag. Per onderdeel wordt hieraan meegedaan.

Nationale scoutingloterij (heden: Grote Club Actie)
Scouts verkopen loten en daarvan is een groot deel van de opbrengst voor onze scoutinggroep. Deze actie loopt tot na de zomervakantie.

Juni
Groepsbarbecue 
Op de voorlaatste zaterdag voor het zomerkamp wordt de groepsbarbecue gehouden. Al meer dan 25 jaar wordt deze traditie in ere gehouden en het is de gelegenheid om in een ontspannen omgeving met elkaar bij te praten.

Juli / Augustus
Zomerkampen 
Elk onderdeel heeft zijn kamp, als hoogtepunt en afsluiting van het Scoutingjaar. 
Voor de Bevers is het een kort kamp, in een groepshuis van een andere scoutinggroep in een mooie en avontuurlijke omgeving. 
Voor de welpen jongens en welpen meisjes is het kamp een week in een clubhuis elders in het land (meestal Gooi of Veluwe). Dit kamp is altijd in de eerste week van de schoolvakantie, zodat ouders de datum ruim op tijd vrij kunnen houden.
De scouts jongensscouts meisjes en explorers gaan in de eerste week van de zomervakantie meestal 10 dagen op kamp.
De Stam plannen hun kamp helemaal zelf.

September / Oktober
Overvliegen
Kort na de kampen is het moment aangebroken voor de oudste kinderen van elk onderdeel om over te gaan naar de volgende leeftijdsgroep over te gaan. Dit gebeurt meestal op een enigszins spectaculaire manier, via hindernissen of mechanische constructies.

December
Sinterklaas 
Natuurlijk wordt er in elk onderdeel Sinterklaas gevierd, en natuurlijk is de Goedheiligman daar zelf ook bij. De bevers hebben gewoonlijk een gezamenlijke bijeenkomst, en de welpen jongens en welpen meisjes ook. De andere onderdelen hebben hun eigen surprise-opkomst.

Kerst 
Wordt ook in het eigen onderdeel gevierd, vaak ik de vorm van een kerstmaaltijd of zo.

Overig
Sommige tradities zijn niet aan bepaalde data gebonden, maar vinden door het jaar heen plaats: 
Weekendkampen 
Elk onderdeel organiseert een paar keer per jaar weekendkampen. De plaats waar dit gebeurt is elke keer weer anders. Bevers, welpen jongens en welpen meisjes bivakkeren en slapen dan meestal in een groepshuis. Scouts jongens, scouts meisjes, explorers en stam gaan daarentegen meestal kamperen.

Installaties 
Na ongeveer vier weken kennismaking wordt een nieuw lid geïnstalleerd. Dit is een kleine plechtigheid. Dit gebeurt vier weken na de eerste opkomst bij het onderdeel, dus de meeste installaties zijn in het najaar, na het overvliegen. Nieuwe leden zijn het hele jaar welkom dus er zijn ook op andere tijdstippen installatiebijeenkomsten.

Clanbar
Elke zaterdag is tussen 12.00 uur en 13.00 uur op het Vinkenplein (hal van het groepshuis) de Clanbar open. Tosti’s, saucijzenbroodjes, koffie en thee worden dan in rap tempo uitgeserveerd aan wachtende ouders, hongerige leden en leiders. Een trefpunt voor een praatje, een vraag aan leiders of bijpraten met oude bekenden.

Stambar
Op onregelmatige tijden organiseert de stam voor stamleden, leiders, bestuursleden en introducés de Stambar. The place to be vanwege de goede sfeer, de prima muziek en een keur aan genodigden. Dat alles onder het genot van een drankje en soms een vettig hapje.

Naast de groep organiseert de Haagse regio en de landelijke vereniging Scouting Nederland verschillende activiteiten voor (jeugd)leden.

Regioactiviteiten 
De regio Haagse Randstad organiseert voor elke leeftijdsgroep activiteiten. Voor Bevers is dat de jaarlijkse Bever Doe Dag; voor Welpen en Kabouters zijn er een sportdag, een postenspel en een vossenjacht. Padvindsters en verkenners doen elk jaar mee aan de Regionale Scouting Wedstrijden (als voorronde van de Landelijke Scouting Wedstrijden). Voor welpen jongens, welpen meisjes, scouts jongens, scouts meisjes en explorers worden elk jaar zwemwedstrijden georganiseerd (voorronde voor Landelijke Zwemwedstrijden). Ga voor informatie naar Scouting Nederland.

Landelijke activiteiten
De landelijke vereniging Scouting Nederland organiseert voor haar leden veel activiteiten. voor de jeugdleden de HIT en de Scoutiviteit en voor leiders eens per twee jaar de Scout In. Ga voor informatie naar Scouting Nederland.