de leukste scoutinggroep van Den Haag

Lidmaatschap

Nieuwe leden
Hallo, welkom bij onze groep. Als je nog geen lid bent, mag je drie keer gratis meedoen om te kijken of je het leuk vindt. Leuk? Natuurlijk is het leuk en je hebt al drie keer meegedaan; je wordt geïnstalleerd als scout. De leiders van jouw onderdeel vragen jouw ouders de lidmaatschapsverklaring in te vullen en te tekenen.

Installaties
Je hebt een nieuw scoutfit aan; het wordt een leuke dag. Jouw installatie als scout is een klein feestje. Natuurlijk mogen jouw ouders of ander familie of vrienden erbij zijn. Je legt de belofte af en vanaf dat moment mag je onze mooie groepsdas dragen.

Voor de ouders of verzorgers staat hieronder het contributieregelment.

Contributie
De contributie bedraagt vanaf 1 januari 2012:

Termijnen

Jeugdlid

Kader

 

autom. incasso

 

met incasso

zonder incasso

per kwartaal

€ 47,50

 

-

-

per jaar

€ 190,00

 

€ 40,00

€ 45,00

 · Het lidmaatschap verplicht tot betaling van contributie.
 · De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd.
 · Contributie kan worden voldaan per jaar en per kwartaal.
 · Bij het aangaan van het lidmaatschap wordt de contributie voor de lopende periode verrekend
 · Contributie moet ook worden voldaan als bijeenkomsten niet worden bijgewoond.
 · Bij voortijdige opzegging wordt contributie niet gerestitueerd.
 · Voor derde en volgende jeugdleden uit één gezin geldt, uitsluitend ten aanzien van de contributie, de halve prijs.
 · De contributie moet worden overgemaakt op rekening 3319671, ten name van scoutinggroep ds Ferguson te Den Haag.
 · Betaling van de contributie vindt per automatische incasso plaats.
  · De kosten voor weekend- en zomerkampen en scoutfitkosten zijn niet opgenomen in de contributie.

Voor vragen over de betaling van de contributie kunt u contact opnemen met de penningmeester, de heer F. Mattheijer, telefoon 070–3912073.

Contributieperioden
 · Een contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
 · De contributiekwartalen gaan in per 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober.

Opzegging
 · Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk (per brief of e-mail).
 · Opzegging moet één maand voor het begin van de volgende contributieperiode.
 · Opzegging van het lidmaatschap moet worden gericht aan de secretaris van Scoutinggroep ds. Ferguson.

Beeldmateriaal

Onze activiteiten worden door middel van onze website (www.scoutingferguson.nl) en sociale media (facebook en twitter) op verantwoorde wijze onder de aandacht gebracht van geïnteresseerden. Hierbij maakt de vereniging gebruik van foto's en ander beeldmateriaal, gemaakt tijdens scoutingactiviteiten of andere activiteiten waarbij onze scoutinggroep wordt  vertegenwoordigt.

Overig
 · In gevallen waarin het bovenstaande niet voorziet, beslist het groepsbestuur.

Registratie persoonsgegevens
De persoonsgegevens van uw kind worden centraal beheerd door de ledenadministratie. De gegevens worden ter beschikking gesteld aan de landelijke vereniging Scouting Nederland in Leusden voor de verplichte nominale ledenadministratie. Scouting Nederland heeft zich, binnen de werking van de Wet op de Persoonsregistratie, aangemeld bij de Registratiekamer.
Adressenbestanden van leden worden niet verkocht aan derden. Mailings aan leden worden in eigen beheer van Scouting Nederland uitgevoerd. U kunt aan Scouting Nederland schriftelijk kenbaar maken dat u geen mailings wilt ontvangen. Het adres is: Scouting Nederland, Postbus 210, 3830 AE Leusden.

Het adres van het secretariaat is: Scoutinggroep Ds. Ferguson, Muurbloemweg 41, 2555 NB Den Haag, secretaris@scoutingferguson.nl.